เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

นายกปู แจงผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ

ครม. ประชุมเมื่อ 22ตค 56  เน้นโชว์ผลงานด้านเศรษฐกิจ จัดปี57 เป็น “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท”   

 

นายกปู แจงผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ 

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 

                สาระสำคัญติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ

1.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

1.1 ด้านราคาสินค้า

*มาตรการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เป็นธรรม

*โครงการกำกับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ

*โครงการธงฟ้า

*โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”

1.2 ด้านราคาพลังงาน

*รักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

*ส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น

*ตรึงราคา LPG และ NGV

2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ

2.1 พักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย

รวมทั้งสิ้น 3,684.71 ล้านบาท

2.2 ปรับค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ

 

2.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ จำนวน 6,776,562 คน

งบประมาณให้กับจังหวัดแล้ว (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เป็นเงิน 52,171.33 ล้านบาท

2.4 มาตรการภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์คันแรก

คืนภาษีแล้ว 466,153 คัน

เป็นเงิน 32,579.47 ล้านบาท

3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML)

3.1 โครงการพัฒนา SML

โอนเงินไปแล้วจำนวน 79,048 กองทุน

3.2 โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

โอนเงินไปแล้ว 44,730 กองทุน

4. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

4.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร

วงเงินอนุมัติ 63,381 ล้านบาท

4.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสำคัญ 3 ชนิด

(ข้าวนา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

(1) ข้าวนาปี 55/56 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน

ครั้งที่ 1 จำนวน 3.49 ล้านครัวเรือน

ครั้งที่ 2 จำนวน 643,088 ครัวเรือน

(2) มันสำปะหลัง ปี 55/56 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน

จำนวน 473,852 ครัวเรือน

(3)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 55/56มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน

จำนวน 220,216 ครัวเรือน

4.3 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/2556

 

(1)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือกนาปี 226 สหกรณ์

(2)   กระทรวงพาณิชย์

รอบที่ 1:รับจำนำรวมทั้งสิ้น 14,540,808 ตัน

ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 234,185.013 ล้านบาท

รอบที่ 2 :รับจำนำรวมทั้งสิ้น 6,845,773 ตัน

ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 93,488.018 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนา

1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ

2.อ.ต.ก. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้

4.4 โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555

ชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และช่วยค่าขนส่ง

ได้รับซื้อแล้ว 8,605.38 ตัน

4.5 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

ได้รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร 213,118.85 ตัน

มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ 185.648 ล้านบาท ยังคงเป็นหนี้ ธ.ก.ส. 22,000 ล้านบาท

4.6 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

จากภัยพิบัติด้านการเกษตร

 

(1)ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง

ด้านพืช วงเงินช่วยเหลือ 2,870.932 ล้านบาท 

ด้านประมง ช่วยเหลือเสร็จแล้ว เป็นเงิน 3.939 ล้านบาท

(2)อุทกภัย

ด้านพืช ช่วยเหลือแล้ว 12.126 ล้านบาท

ด้านประมง ช่วยเหลือแล้ว 2.307 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ช่วยเหลือแล้ว 49,700 บาท

(3)วาตภัย

ช่วยเหลือแล้ว 4.364 ล้านบาท

(4)ศัตรูพืชระบาด

ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และควบคุมการระบาด

4.7 การจัดทำระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร

ดำเนินการไปแล้ว 3.922 ล้านครัวเรือน

4.8 ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหนี้กอง

ทุนหมุนเวียน

มีเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ จำนวน 690 ราย

4.9 โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี55/56

จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 26,877.092 ล้านบาท

4.10 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี56/57

ดำเนินการแทรกแซงรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท

4.11 สุ่มตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลางและเกษตรกร

พบการกระทำความผิดจำนวน 3,249 ราย

4.12 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร

 

(1)        ผักและผลไม้

มีบันทึกความเข้าใจกับร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) รวม 6 ครั้ง เพื่อซื้อผักและผลไม้

(2)        สุกร

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้216,774 กก.

(3)        ไข่ไก่

สามารถระบายไข่ไก่ได้ จำนวน 8.49 ล้านฟอง

ตรึงราคาไม่เกินฟองละ 3.30 บาท

(4)        หอมแดง (ฤดูแล้ง)

*จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน 22.66 ล้านบาท

*ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2556 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถระบายหอมแดงได้ตามภาวะปกติ

(5)        พริก

*จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูป

*วางระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต

(6)        ปาล์มน้ำมัน

รอบที่ 1  อคส. รับซื้อ กก.ละ 4 – 4.20 บาท

รอบที่ 2 ได้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร 1,650.90 ตัน

 

4 ข้อเสนอแนะจากครม.

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียด

1.การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน

กระทรวงพลังงานควรทำการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

2.เร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย Zoningสินค้าเกษตร

เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรบางชนิดล้นตลาด 

3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมหารือด่วน

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านการท่องเที่ยว

4.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรมหารือด่วน

เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน OTOP

 

Campaign ปี 57 “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท”

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอกำหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท” โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

หน่วนงานหลัก

ความร่วมมือ

หน่วยงานรอง

รายละเอียดโครงการ

2.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประสานความร่วมมือกับ

กรุงเทพมหานคร

*ฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมป้องกัน ในที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ

2.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมประชาสัมพันธ์

*เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยด้านต่าง

2.3 จังหวัด

77 จังหวัด

*จัดสัปดาห์รณรงค์การป้องกันอัคคีภัย

 

ปรับเพิ่มงบอาหารกลางวันนักเรียนจาก 13 เป็น 20 บาท

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) โดยการปกครองท้องถิ่น “ปรับเพิ่ม”งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน “จากอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยงบประมาณค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นจำนวน 659,906,800 บาท นั้น ให้ขอรับการสนับสนุนจากดอกผลของเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คำนึงถึงปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเป็นสำคัญ

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»