เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ มติครม.

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ไทย –กัมพูชาดีวันดีคืนขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน

29 ตุลา ประชุมครม บรรยากศสดชื่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีขึ้น เร่งให้เงินช่วยเหลือชาวนา  พัฒนาท่าเรือบก  

 

ความสัมพันธ์ไทย –กัมพูชาดีวันดีคืนขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดน

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา จาก เวลา 07.00 น. – 20.00 น. เป็น 06.00 น. – 22.00 น. จำนวน 5 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

                   1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                   2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

                   3. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

                   4. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

                   5. จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 55/56

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ เสนอ ให้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ได้ทัน วันที่ 15 กันยายน 2556 เป็นกรณีพิเศษ 

1. หลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

*เป็นเกษตรกรที่มีหนังสือรับรองเกษตรกร โดยมีการระบุวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 15 กันยายน 2556 

*เป็นเกษตรกรที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ที่ระบุวันเก็บเกี่ยว 16-30 กันยายน 2556 

2. เอกสารหลักฐานในการขอเยียวยา

 

*หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ตัวจริง

(กรณีสูญหาย ให้เกษตรกรไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสารใบแจ้งความไปขอสำเนาหนังสือรับรองเกษตรกรฯ)

*ใบชั่งน้ำหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่ายเงินของโรงสี

3. วิธีการขอรับการเยียวยา

 

*คณะอนุกรรมการฯจังหวัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯอำเภอ

*เกษตรกรที่จะขอรับการเยียวยา นำเอกสาร หลักฐานตามข้อ 2 ไปแสดงต่อคณะอนุกรรมการ

*คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร

*ให้หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด แล้วรวบรวมส่ง ธ.ก.ส. 

4. การจ่ายเงินเยียวยา

*ให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ

 

ลงนามตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบก

                คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบกซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ในการประชุมประจำปี สมัยที่ 69 เพื่อบูรณาการระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยมีการนำเสนอในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1.คำนิยามศัพท์ และการดำเนินงาน เช่นท่าเรือบก (Dry Port) คือ

สถานที่ภายในแผ่นดินเป็นเสมือนศูนย์โลจิสติกส์ใช้สำหรับการขนถ่ายการเก็บสินค้า โดยภาคีมีความตั้งใจจะพัฒนาท่าเรือบกในกรอบโครงการกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศตน และจะเปิดให้ ” มีการลงนามสำหรับรัฐสมาชิกเอสแคปที่กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556” และเปิดให้ลงนามที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

                 2. การระบุท่าเรือบก       ในปัจจุบันมี 153 แห่ง ที่มีศักยภาพ 87 แห่งอยู่ใน 27 ประเทศ ซึ่งในประเทศไทยมี 3 แห่ง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ และเชียงราย

หลักแนวทางการพัฒนา

1 หน้าที่หลักของเรือบก

การขนถ่าย การเก็บชั่วคราว และการตรวจควบคุม การเคลื่อนย้ายสินค้า การรับและส่งสินค้า การรวบและกระจายสินค้า การเก็บของในคลังสินค้า

2 กรอบด้านสถาบัน การบริหาร และกฎหมาย

ภาคีจะริเริ่มกรอบด้านสถาบัน การบริหาร และการกำกับดูแล และการดำเนินการควบคุมและพิธีศุลกากร

เจ้าของท่าเรือบกเป็นได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

3 การออกแบบ การวางผัง และความสามารถรองรับ

ท่าเรือบกจะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า สินค้าที่บรรทุก และยานพาหนะ ทั้งภายในและผ่านท่าเรือบก

4 โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตามดุลพินิจของภาคี

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»