เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สรุปสถิติการเข้าประชุมและลงมติของ ส.ส. ชุดที่ 24

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 9 ธันวาคม 2556 มีการประชุมสภาฯ ทั้งสิ้น 200 ครั้งเป็นการประชุมผู้แทนราษฎร 153 ครั้ง และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีก 47 ครั้ง โดยมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 575 ครั้ง

สถิติการเข้าประชุมสภาของ ส.ส. ทั้งสภาฯ จำนวน 459 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95 (ไม่รวม ส.ส. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯและส.ส.ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 31 ส.ค. 54 – 9 ธ.ค. 56)

ร้อยละการเข้าประชุม

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

100

110

24

99 – 90

284

62

89 – 80

46

10

79 – 70

14

3

ต่ำกว่า 70

5

1

 

แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลี่ยการเข้าประชุมของ ส.ส. ชุดที่ 24 แบ่งตามพรรคการเมือง (ร้อยละ)

 
สถิติการเข้าลงมติของ ส.ส. ทั้งสภาฯ จำนวน 456 คน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76  (ไม่รวมประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.ส. ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯและส.ส.ที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 31 ส.ค. 54 – 9 ธ.ค. 56)

ร้อยละการลงมติ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

100

22

5

99 – 75

245

54

74 – 50

97

21

49 – 25

78

17

ต่ำกว่า 25

14

3

 

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยการออกเสียงลงมติของ ส.ส. ชุดที่ 24 แบ่งตามพรรคการเมือง (ร้อยละ)

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»