เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

ส่องรายได้-เงินเดือน สิทธิประโยชน์ ส.ว. “มหาศาล” บนความคาดหวังของประชาชน

ทีมข่าว Inside Thai Parliament

m135

ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่จำนวน 77 คนกำลังทยอยเข้ารับตำแหน่งภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เริ่มรับรองส.ว.ไปแล้วบางส่วนที่ไม่ได้ถูกร้องเรียนกล่าวหาในเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ส.ว.เลือกตั้งป้ายแดงเหล่านี้ยังไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อให้ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่ได้เข้าทำการปฎิญาณตนในที่ประชุมตามรัฐธรรมนูญเสียก่อน ถึงจะถือว่าเป็นส.ว.โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ มีประเด็นหนึ่งที่ไม่เป็นประเด็นในทางการเมืองแต่มีความน่าสนใจ คือ สิทธิและประโยชน์ที่ส.ว.ใหม่จะได้รับระหว่างการดำรงตำแหน่งมีอะไรบ้าง?

สิทธิประโยชน์ของส.ว. หรือถ้าจะเรียกกันให้เข้าใจง่ายๆว่า "เงินเดือนส.ว." มีรายละเอียดอย่างไร ก็ต้องเปิดไปดูที่ "พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555"

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุดที่เพิ่งออกในสมัยรัฐบาลของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยในระหว่างการตรากฎหมายดังกล่าวได้เกิดข้อครหาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ทั้งๆที่กฎหมายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาฉบับปี 2554 ที่เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกรัฐสภาเพิ่งใช้มาได้ประมาณ 1 ปี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้เห็นเหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องออกฎหมายใหม่ว่า เพื่อเป็นการปรับปรุงสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเกี่ยวกับเบี้ยประชุม สวัสดิการรักษาพยาบาล และเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป

สาระสำคัญที่สุดของกฎหมาย คือ การบรรจุสิทธิประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภาในเรื่องค่าใช้จ่ายของการรักษาพยาบาลเอาไว้ในพระราชกฤษฎีกา จากเดิมที่จะบัญญัติเอาไว้ในระเบียบของกระทรวงการคลัง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของส.ว.มีดังนี้

1. รายได้ประจำเดือน แบ่งเป็น เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท แต่ถ้าส.ว.คนใดเป็นประธานวุฒิสภาจะมีเงินประตำแหน่ง 74,420 บาท เงินเพิ่ม 45,500 บาท ส่วนรองประธานวุฒิสภาจะมีเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท

2. อัตราสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชนจะมีด้วยกัน 3 ด้าน ประกอบด้วย

(1.) กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

- ค่าห้องและค่าอาหารจำนวนไม่เกิน 4,000 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 31 วัน โดยให้รวมค่า                                บริการพยาบาล

- ค่าห้องไอซียู ซีซียู ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ร่วมค่าผ่าตัด

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจำนวนไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง

- ค่ารถพยาบาล ไม่เกิน 1,000 บาท

- ค่าแพทย์ผ่าตัด ไม่เกิน 120,000 บาทต่อครั้ง โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้นในห้อง                        ผ่าตัด เช่น ค่าผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่อง                       มือดมยา ค่าผ่าตัดด้วยกล้องเป็นต้น

- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ไม่เกิน 1,000บาทต่อวัน แต่ต้องไม่เกิน 31 วัน

- ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง

- การคลอดบุตรตามธรรมชาติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง การคลอดโดยการผ่าตัด ไม่เกิน                        40,000 บาทต่อครั้ง

- การรักษาทันตกรรมไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

(2.)กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปไม่เกิน 90,000 บาทต่อปี

- อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี โดยให้รวมถึงการรักษาภายใน 15 วันโดยไม่                           รวมกับค่าใช้จ่ายทั่วไป

(3) การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เกิน 7,000 บาท

           

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์และรายได้ต่อเดือนต่างของส.ว.ที่ว่ามาทั้งหมดนี้นั้นสำหรับ ส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่จะยังไม่ได้รับ เนื่องจากต้องเข้ามารับหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งนั่นหมายถึงการกล่าวปฎิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา โดยเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส่วน ส.ว.เลือกตั้งชุดปัจจุบันที่ปฎิบัติรักษาการอยู่จะยังคงได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามพระราชกฤษฎีกาตามปกติจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งภายหลังส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนด

เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นรายได้ในแต่ละเดือนให้กับ ส.ว.ล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้น ไม่แปลกที่ประชาชนในฐานะผู้จ่ายเงินเดือนให้กับส.ว.จะตั้งความหวังกับสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลและดำรงตนได้อย่างเป็นกลางให้สมกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดเอาไว้

m135


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»