เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ บทความ

 

 

 

 

 

 

เปิดโครงสร้างบริหารแผ่นดิน คสช.

ทีมข่าว Inside Thai Parliament

หลังกองทัพเข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ คสช. หลายฉบับ

แต่มีฉบับที่น่าสนใจเกี่วข้องกับการบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ร้อน อาทิ ประกาศ คสช.ฉบับที่ 10/2557 ให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้า คสช.

11112

“ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือผู้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย”

สรุปใจความว่า อำนาจนายกฯ เป็นของ “พล.อ.ประยุทธ์”

ขณะที่ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 เป็นการจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คสช.

โดยแบ่งหน่วยงานบริหารราชการออกเป็น 6 ฝ่าย 1.ฝ่ายความมั่นคง 2. ฝ่ายเศรษฐกิจ 3.ฝ่ายสังคมจิตวิทยา 4.ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5.ฝ่ายกิจการพิเศษ 6.ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้า คสช.

โดยแต่ละฝ่ายให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 4 เหล่า ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ ตำรวจ และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะเป็นรองหัวหน้า คสช. แบ่งหน้าที่กำกับดูแล

คล้ายการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบรองนายกฯ ที่ควบคุมกระทรวงต่างๆ

1. ฝ่ายความมั่นคง มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับผิดชอบ 4 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กระทรวงการต่างประเทศ

2. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มี พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับผิดชอบ 7 กระทรวง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ฝ่ายเศรษฐกิจ มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับผิดชอบ 7 กระทรวงคือ กระทรวงการคลัง กระทรวงพานิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงคมนาคม

4. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช้วย ผบ.ทบ. รับผิดชอบ 1 กระทรวง 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

5. ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบ 20 หน่วยงาน อาทิ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

6. ส่วนานขึ้นตรงกับ “พล.อ.ประยุทธ์” หัวหน้า คสช. ซึ่งเป็นหัวใจด้านความมั่นคง จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  สำนักงบประมาณ

โครงสร้าง คสช.

เมื่อมี หัวหน้า คสช. เป็นนายกฯ - ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ในฐานะ รองหัวหน้า คสช. ทำหน้าที่เสมือนเป็น “รองนายกฯ”  ดังนั้น ในประกาศฉบับที่ 16/2557 จึงระบุให้ลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน “รัฐมนตรี” เป็นการชั่วคราว

“เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ จึงกำหนดให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นโครงสร้าง”

อย่างไรก็ตาม หาก “ปลัดกระทรวง” ต้องอนุมัติงบประมาณของกระทรวง ในการอนุมัติโครงการต่างๆ ให้ “ปลัดกระทรวง” รายงานต่อ ผบ.เหล่าทัพ ในฐานะ “หัวหน้าฝ่าย” ที่ควบคุม – กำกับดูแลกระทรวงนั้นๆ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 22/2557 ก่อน

ทั้งหมดเป็นโครงสร้างบริหารประเทศ ในแบบฉบับ คสช.ที่มี “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ นายกฯ รองนายกฯ และ รัฐมนตรี ไว้อย่างชัดเจน คุมกลไกอำนาจรัฐเบ็ดเสร็จในชั่วโมงนี้m197


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»