เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สมุดพก สนช. เดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557

หลังการควบคุมอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 220 คน ซึ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกจำนวน 200 คน และในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติเลือกประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยและนายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 71 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการลงมติเห็นสมควรประกาศเป็นกฎหมายในวาระที่สาม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทีมติเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 98.37 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 124 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 61 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 80 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 89 จำนวน 7 คน และไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติลงมติต่ำกว่าร้อยละ 80

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมุดพก สนช. สิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2557


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»