เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สมุดพก สนช. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 120 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 42 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... โดยมีร่างพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านวาระที่สาม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

 สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการพิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง สภานิติบัญญัติได้มีพิจารณารายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีปปช. กล่าวหา นายนิคม ไวยรัชพานิชและนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเป็นการกระทำที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าเป็นความผิด

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 85.78 ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 39 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ครบทุกครั้งจำนวน 92 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 80 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 89 จำนวน 24 คน และลงมติต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 65 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก สนช. ตุลาคม 2557

สมุดพก สนช


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»