เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สมุดพก สนช. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 8 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 151 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 33 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. …. และมีร่างพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านวาระที่สาม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ….

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  และการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 82.58 ซึ่งลดลงจากเดือนตุลาคมที่เฉลี่ยร้อยละ 85.78 โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 43 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ครบทุกครั้ง จำนวน 89 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 80 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 89 จำนวน 23 คน และลงมติต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 65 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก สนช. พฤศจิกายน 2557

สมุดพก สนช


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»