เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเมืองทั่วไป

 

 

 

 

 

 

สมุดพก สนช. เดือนธันวาคม 2557

การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีเรื่องที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยในการประชุมสภาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภา ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ 181 ครั้ง โดยมีการพิจารณากฎหมายทั้งสิ้น 18 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่น่าสนใจซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. มีร่างพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านวาระที่สาม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ….

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยที่ประชุมได้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน และตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

สถิติการออกเสียงลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการเข้าลงมติ เฉลี่ยร้อยละ 77.86 ซึ่งลดลงจากเดือนพฤศจิกายนที่เฉลี่ยร้อยละ 82.58 โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงมติครบทุกครั้ง จำนวน 48 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ไม่ครบทุกครั้ง จำนวน 58 คน ลงมติสูงกว่าร้อยละ 70 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 89 จำนวน 47 คน และลงมติต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 67 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมุดพก สนช. ธันวาคม 2557

สนช ธค57


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»