เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ วาระ คสช.

 

 

 

 

 

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

หลังจากมีพระบรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึก ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ มาบังคับใช้แทน โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44     

อ่านคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ 

 


 

10 เรื่องที่มีผู้อ่านมากที่สุด

อ่านประเด็นร้อนทั้งหมด»