ทิศทางของประเทศไทยในอนาคตผ่านการบริหารจัดการของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นอย่างไร การบริหารราชการเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศจะไปในเส้นทางใด ความเข้าใจในภาพการจัดโครงสร้างส่วนงาน คณะบุคคล การจัดการงานราชการ การบริหารและการเมืองผ่านประกาศและคำสั่ง คือ ตัวช่วยในการทำความเข้าใจกับโฉมใหม่ของประเทศ

การจัดการด้านต่างๆของคณะ คสช.

รัฐธรรมนูญ

m270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่ 5/2557     --->  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่ 11/2557   ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/10.PDF


 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

Download  ประกาศฯ ฉบับที่ 24/2557 ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/1.PDF

Download ประกาศฯ ฉบับที่ 57/2557 ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/105/5.PDF

Download ประกาศฯ ฉบับที่ 72/2557 ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/124/8.PDF


 

 

การควบคุมสถานการณ์


 

 

การควบคุมสื่อ

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    4/2557     ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    14/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/1.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    15/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/2.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    18/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/5.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    23/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/11.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    27/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    32/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/9.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    45/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/095/1.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    65/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/114/5.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    66/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/114/6.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    12/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/11.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    17/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    26/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/3.PDF

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    97/2557      --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/138/10.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    103/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/143/10.PDF


 

 

การรักษาราชการแทนรัฐมนตรี

\

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    16/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    35/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/2.PDF


 

 

การจัดโครงสร้างครธรักษาความสงบแห่งชาติ


 

 

ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


 

 

การเรียกให้บุคคลมารายงานตัว

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   13/2557   --->http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/13-38077972

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   19/2557   --->http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/19-38077989

 

Download  คำสั่งฯ ให้บุคคลมารายงานตัวทั้งหมด ---> http://www.slideshare.net/sarawutthupthong/ss-38076997

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    21/2557   ---> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/087/6.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    39/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/5.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    40/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/6.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    80/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/16.PDF

 

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    29/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/089/7.PDF

 

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    10/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/088/4.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    26/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/093/5.PDF


 

 

การโยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม


 

 

ศาลทหารและนโยบายกระบวนการยุติธรรม

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    37/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    38/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    43/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/9.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    44/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/10.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    50/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/100/2.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    41/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/092/7.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    46/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/095/2.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    49/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/100/1.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    63/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/114/3.PDF


 

 

การตรวจสอบการธุรกรรมทางการเงิน

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    33/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/096/5.PDF


 

 

การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    45/2557   --->

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    69/2557   --->


 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่   69 /2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/6.PDF
 

 

 

การจัดการภาพรวมด้านเศรษฐกิจ


 

 

การจัดการด้านการปกครองส่วนทองถิ่น


 

 

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    71/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/8.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    72/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/11.PDF


 

 

การจัดการแรงงานต่างด้าว

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    59/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/9.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    60/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/11.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    73/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/1.PDF

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    74/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    67/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/119/1.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    68/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/119/3.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    70/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/124/1.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    90/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/24.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    77/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/4.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    94/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/138/6.PDF

 

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    100/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/6.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    101/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/8.PDF


 

 

การจัดการอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    24/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/093/3.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    41/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/101/2.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    83/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/9.PDF


 

 

การจัการปัญหาภาคใต้

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    96/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/1.PDF


 

 

การจัดการทรัพยากรป่าไม้

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    64/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/115/3.PDF

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    66/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/1.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    106/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/143/15.PDF

 

 


 

 

การจัดทรัพยากรน้ำ

 
Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    85/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/130/6.PDF

 

 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    90/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/135/5.PDF


 

 

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออก

Download  คำสั่งฯ  ฉบับที่    76/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/8.PDF
 

 

 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    75/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/125/6.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    75/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/1.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่   78/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/129/5.PDF

Download  คำสั่งฯ    ฉบับที่   97/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/3.PDF

 


 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    87/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/18.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    88/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/20.PDF

 

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    89/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/23.PDF


 

 

กรุงเทพมหานคร

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    86/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/15.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    91/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/138/1.PDF


 

 

เงินเดือนข้าราชการ

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    81/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/5.PDF

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    82/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/6.PDF


 

 

การจักการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

Download  คำสั่งฯ    ฉบับที่   91/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/139/1.PDF


 

 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

Download  ประกาศฯ ฉบับที่    80/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/134/3.PDF
Download  คำสั่งฯ     ฉบับที่    94/2557   --->http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/139/5.PDF