ภูมิศาสตร์การเมือง

1

เลือกตั้ง 50

-แบบแบ่งเขต

-แบบสัดส่วน

1

เลือกตั้ง 54

-แบบแบ่งเขต

-แบบบัญชีรายชื่อ