หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมด 287 คนแสดงหน้าละ 10 คน

1

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

พลตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย์

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายพิชัย อุตมาภินันท์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-เอกชน  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาคอื่นๆ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาการ  วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2551
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายพิสิฐ เกตุผาสุข

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาครัฐ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายพิเชต สุนทรพิพิธ

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาควิชาการ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-ภาคอื่นๆ  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554
 

ข้อมูลส่วนตัว

 

1

นายพีระ มานะทัศน์

สมาชิกวุฒิสภาแบบจังหวัด
 

ข้อมูลส่วนตัว

 


หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]