เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 502/184 ซอย เดชะตุงคะ 1 ถนน เดชะตุงคะ ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10210
โทร.0813027898
Email: wiphu111@gmail.com
[ ส่ง email ถึงนักการเมือง ]
เว็บไซต์:

การศึกษา :
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โรงเรียนการเมืองกองทัพภาค 4 กองทัพบก
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรธุรกิจ SME คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์
• ประกาศนียบัตร การบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 .

ข้อมูลการทำงานในสภา

กรรมาธิการ:
• กรรมาธิการการตำรวจ พ.ศ.2554

 

 

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ผลการลงมติ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม ข้อสังเกต วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 9 วาระที่ 2 มาตรา 10 วาระที่ 2 มาตรา 11 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
วาระที่2 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกตุ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 2 มาตรา 23 กระทรวงสาธารณสุข วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระที่ 2 มาตรา 24 กระทรวงอุตสาหกรรม วาระที่ 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที่ 2 มาตรา 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่ 2 มาตรา 25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง วาระที่ 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที่ 2 มาตรา 15 กระทรวงพลังงาน วาระที่ 2 มาตรา 26 หน่วยงานของรัฐสภา วาระที่ 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที่ 2 มาตรา 27 หน่วยงานของศาล วาระที่ 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 17 กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 2 มาตรา 28 หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 18 กระทรวงยุติธรรม วาระที่ 2 มาตรา 29 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงแรงงาน วาระที่ 2 มาตรา 30 รัฐวิสาหกิจ วาระที่ 2 มาตรา 9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วาระที่ 2 มาตรา 20 กระทรวงวัฒนธรรม วาระที่ 2 มาตรา 32 กองทุนและเงินหมุนเวียน วาระที่ 2 มาตรา 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วาระที่ 2 มาตรา 21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 2 มาตรา 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อสังเกต วาระที่ 3

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 43 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 2 มาตรา 9 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 2 มาตรา 49 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 - มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 - มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 มาตรา 6 แก้ไขมาตรา 28 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 23 กระทรวงสาธารณสุข วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวง วาระที่ 2 มาตรา 24 กระทรวงอุตสาหกรรม วาระที่ 2 มาตรา 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่ 2 มาตรา 25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง วาระที่ 2 มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 2 มาตรา 15 กระทรวงพลังงาน วาระที่ 2 มาตรา 26 หน่วยงานของรัฐสภา วาระที่ 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที่ 2 มาตรา 30 รัฐวิสาหกิจ วาระที่ 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที่ 2 มาตรา 17 กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 2 มาตรา 32 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วาระที่ 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 18 กระทรวงยุติธรรม วาระที่ 2 มาตรา 34 วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงแรงงาน วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงวัฒนธรรม วาระที่ 2 มาตรา 9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วาระที่ 2มาตรา 21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 2 มาตรา 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระที่ 2 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 แก้ไขตามกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น (นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ และนายผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี) วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 10 วาระที่ 2 มาตรา 11 วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 14 วาระที่ 2 คำปรารภ วาระที่ 2 มาตรา 17 วาระที่ 2 มาตรา 1 วาระที่ 2 มาตรา 16 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 18 วาระที่ 2 มาตรา 3 วาระที่ 2 เพิ่มความเป็นมาตรา 20 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 4 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 คำปรารภ การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 5 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 คำปรารภ วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 3 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 3 วาระที่ 3

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ข้อมูลทรัพย์สิน

นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท ทรัพย์สินทั้งหมด 160,051 บาท หนี้สิน 225,242 บาท

รายการทรัพย์สิน/หนี้สิน
จำนวน
มูลค่า(บาท)
 

ทรัพย์สิน นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
-
160,051
ทรัพย์สินคู่สมรส
-
0
ทรัพย์สินบุตร
-
0
หนี้สิน นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
-
225,242
หนี้สินคู่สมรส
-
0
หนี้สิน์สินบุตร
-
0
ยานพาหนะ
0 คัน
0
ที่ดิน
0
จำนวนสิ่งปลูกสร้าง
0 หลัง
0
อ้างอิงจาก : http://www.nacc.go.th/