เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 502/184 ซอย เดชะตุงคะ 1 ถนน เดชะตุงคะ ตำบล/แขวง สีกัน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 10210
โทร.0813027898
Email: wiphu111@gmail.com
[ ส่ง email ถึงนักการเมือง ]
เว็บไซต์:

การศึกษา :
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โรงเรียนการเมืองกองทัพภาค 4 กองทัพบก
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรธุรกิจ SME คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์
• ประกาศนียบัตร การบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 .

ข้อมูลการทำงานในสภา

กรรมาธิการ:
• กรรมาธิการการตำรวจ พ.ศ.2554

 

 

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ผลการลงมติ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วาระที่ 1 วาระที่ 1 วาระที 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อสังเกต วาระที่ 3 ข้อสังเกต วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

1 นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท

ลำดับที่ 46 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท บัญชีรายชื่อ     

เขตพื้นที่


ข้อมูลทรัพย์สิน

นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท ทรัพย์สินทั้งหมด 160,051 บาท หนี้สิน 225,242 บาท

รายการทรัพย์สิน/หนี้สิน
จำนวน
มูลค่า(บาท)
 

ทรัพย์สิน นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
-
160,051
ทรัพย์สินคู่สมรส
-
0
ทรัพย์สินบุตร
-
0
หนี้สิน นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไท
-
225,242
หนี้สินคู่สมรส
-
0
หนี้สิน์สินบุตร
-
0
ยานพาหนะ
0 คัน
0
ที่ดิน
0
จำนวนสิ่งปลูกสร้าง
0 หลัง
0
อ้างอิงจาก : http://www.nacc.go.th/