เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24

1 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

จังหวัด สุรินทร์ เขต 5 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต     

เขตพื้นที่ ต.จอมพระ ต.เมืองลีง ต.กระหาด ต.บุแกรง ต.หนองสนิท ต.บ้านผือ ต.ลุ่มระวี ต.ชุมแสง ต.เป็นสุข ต.ตรึม ต.ยาง ต.หนองบัว ต.คาละแมะ ต.หนองขวาว ต.กุดหวาย ต.ขวาวใหญ่ ต.นารุ่ง ต.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองฮะ ต.ศรีสุข ต.เกาะแก้ว ต.หมื่นศรี ต.เสม็จ ต.สะโน ต.ประดู่


 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน ศรีตะวัน ซอย ถนน สุรินทร์-ศรีสะเกษ ตำบล/แขวง ยาง อำเภอ/เขต ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110
โทร.044-151082 , 081-8784111
Email: manit_ss51@hotmail.com
[ ส่ง email ถึงนักการเมือง ]

การศึกษา :
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์

1 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

จังหวัด สุรินทร์ เขต 5 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต     

เขตพื้นที่ ต.จอมพระ ต.เมืองลีง ต.กระหาด ต.บุแกรง ต.หนองสนิท ต.บ้านผือ ต.ลุ่มระวี ต.ชุมแสง ต.เป็นสุข ต.ตรึม ต.ยาง ต.หนองบัว ต.คาละแมะ ต.หนองขวาว ต.กุดหวาย ต.ขวาวใหญ่ ต.นารุ่ง ต.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองฮะ ต.ศรีสุข ต.เกาะแก้ว ต.หมื่นศรี ต.เสม็จ ต.สะโน ต.ประดู่


ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ.2556
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 .

ข้อมูลการทำงานในสภา

กรรมาธิการ:
• กรรมาธิการการศึกษา พ.ศ.2554

 

 

1 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

จังหวัด สุรินทร์ เขต 5 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต     

เขตพื้นที่ ต.จอมพระ ต.เมืองลีง ต.กระหาด ต.บุแกรง ต.หนองสนิท ต.บ้านผือ ต.ลุ่มระวี ต.ชุมแสง ต.เป็นสุข ต.ตรึม ต.ยาง ต.หนองบัว ต.คาละแมะ ต.หนองขวาว ต.กุดหวาย ต.ขวาวใหญ่ ต.นารุ่ง ต.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองฮะ ต.ศรีสุข ต.เกาะแก้ว ต.หมื่นศรี ต.เสม็จ ต.สะโน ต.ประดู่


ผลการลงมติ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วาระที่ 1 วาระที 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. ...
วาระที่1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 9 วาระที่ 2 มาตรา 10 วาระที่ 2 มาตรา 11 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555
การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
วาระที่2 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกตุ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 24 กระทรวงอุตสาหกรรม วาระที่ 2 มาตรา 3 ยอดรวม วาระที่ 2 มาตรา 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่ 2 มาตรา 25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง วาระที่ 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที่ 2 มาตรา 15 กระทรวงพลังงาน วาระที่ 2 มาตรา 26 หน่วยงานของรัฐสภา วาระที่ 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที่ 2 มาตรา 27 หน่วยงานของศาล วาระที่ 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 17 กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 2 มาตรา 28 หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 18 กระทรวงยุติธรรม วาระที่ 2 มาตรา 29 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงแรงงาน วาระที่ 2 มาตรา 30 รัฐวิสาหกิจ วาระที่ 2 มาตรา 9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วาระที่ 2 มาตรา 20 กระทรวงวัฒนธรรม วาระที่ 2 มาตรา 32 กองทุนและเงินหมุนเวียน วาระที่ 2 มาตรา 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วาระที่ 2 มาตรา 21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 2 มาตรา 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระที่ 2 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 2 มาตรา 23 กระทรวงสาธารณสุข วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 43 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 2 มาตรา 9 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 มาตรา 8 วาระที่ 2 มาตรา 49 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 - มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 4 แก้ไขมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 - มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 มาตรา 6 แก้ไขมาตรา 28 วาระที่ 3

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง วาระที่ 2 มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วาระที่ 2 มาตรา 15 กระทรวงพลังงาน วาระที่ 2 มาตรา 26 หน่วยงานของรัฐสภา วาระที่ 2 มาตรา 4 งบกลาง วาระที่ 2 มาตรา 16 กระทรวงพาณิชย์ วาระที่ 2 มาตรา 30 รัฐวิสาหกิจ วาระที่ 2 มาตรา 5 สำนักนายกรัฐมนตรี วาระที่ 2 มาตรา 17 กระทรวงมหาดไทย วาระที่ 2 มาตรา 32 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วาระที่ 2 มาตรา 6 กระทรวงกลาโหม วาระที่ 2 มาตรา 18 กระทรวงยุติธรรม วาระที่ 2 มาตรา 34 วาระที่ 2 มาตรา 7 กระทรวงการคลัง วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงแรงงาน วาระที่ 2 มาตรา 8 กระทรวงการต่างประเทศ วาระที่ 2 มาตรา 19 กระทรวงวัฒนธรรม วาระที่ 2 มาตรา 9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วาระที่ 2มาตรา 21 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 2 มาตรา 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระที่ 2 มาตรา 22 กระทรวงศึกษาธิการ วาระที่ 2 มาตรา 12 กระทรวงคมนาคม วาระที่ 2 มาตรา 23 กระทรวงสาธารณสุข วาระที่ 2 มาตรา 13 กระทรวง วาระที่ 2 มาตรา 24 กระทรวงอุตสาหกรรม วาระที่ 2 มาตรา 14 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
วาระที่ 1 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 แก้ไขตามกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น (นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์ และนายผดุงเกียรติ ม่วงนนทศรี) วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...
วาระที่ 1 วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 14 วาระที่ 2 คำปรารภ วาระที่ 2 มาตรา 17 วาระที่ 2 มาตรา 1 วาระที่ 2 มาตรา 16 วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 18 วาระที่ 2 มาตรา 3 วาระที่ 2 เพิ่มความเป็นมาตรา 20 วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 2 บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 10 วาระที่ 2 มาตรา 11 วาระที่ 3 วาระที่ 3 ข้อสังเกต

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ....
วาระที่ 1 วาระที่ 2 คำปรารภ การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 5 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 5 วาระที่ 2 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ วาระที่ 2 มาตรา 6 วาระที่ 2 คำปรารภ วาระที่ 2 มาตรา 7 วาระที่ 2 มาตรา 1 วาระที่ 2 มาตรา 2 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 2 วาระที่ 2 มาตรา 3 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 3 วาระที่ 2 มาตรา 4 การขอปิดอภิปราย วาระที่ 2 มาตรา 4 วาระที่ 3

1 นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม

จังหวัด สุรินทร์ เขต 5 พรรค : พรรคเพื่อไทย  
ประเภท แบ่งเขต     

เขตพื้นที่ ต.จอมพระ ต.เมืองลีง ต.กระหาด ต.บุแกรง ต.หนองสนิท ต.บ้านผือ ต.ลุ่มระวี ต.ชุมแสง ต.เป็นสุข ต.ตรึม ต.ยาง ต.หนองบัว ต.คาละแมะ ต.หนองขวาว ต.กุดหวาย ต.ขวาวใหญ่ ต.นารุ่ง ต.สำโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ต.หนองฮะ ต.ศรีสุข ต.เกาะแก้ว ต.หมื่นศรี ต.เสม็จ ต.สะโน ต.ประดู่


ข้อมูลทรัพย์สิน

นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ทรัพย์สินทั้งหมด 9,270,511 บาท หนี้สิน 0 บาท

รายการทรัพย์สิน/หนี้สิน
จำนวน
มูลค่า(บาท)
 

ทรัพย์สิน นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
-
6,273,636
ทรัพย์สินคู่สมรส
-
0
ทรัพย์สินบุตร
-
0
หนี้สิน นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
-
0
หนี้สินคู่สมรส
-
0
หนี้สิน์สินบุตร
-
0
ยานพาหนะ
5 คัน
1,308,000
ที่ดิน
93 ไร่ 8 งาน 450 ตารางวา
3,408,250
จำนวนสิ่งปลูกสร้าง
2 หลัง
1,500,000
อ้างอิงจาก : http://www.nacc.go.th/