หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย ชัยเกษม นิติสิริ

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 41 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2556 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2555 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2555 กรรมการ คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2555 ประธานกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2555 ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อดีตอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ อดีตกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด 

 

ปี : พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2553 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2553 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) สำนักงานอัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อัยการสูงสุด

 

ปี : พ.ศ.2549 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2548 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2547 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2546 กรรมการ คณะที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2544 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2543 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2542 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย ชัยเกษม นิติสิริ

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
• หลักสูตร Cert. inInternationalProcurement Georgetown University, U.S.A
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่5(วตท.5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร DCP8/2001, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) RCP16/2007,FSD 5/2009
• หลักสูตร “การกำกับการดูแลิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่6 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ(PDI)
• ปริญญาโท L.L.M. มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง