หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

สถานที่ติดต่อ:ตำแหน่งในบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหมด 17 ตำแหน่ง


ปี : พ.ศ.2556 กรรมการ อธิบดีอัยการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2555 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อธิบดีอัยการ

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 , 60 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ,สมัยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ อธิบดีอัยการ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 57 , 58, 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ),(สมัยนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ), (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ การประปานครหลวง
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 57 , 58, 59 (สมัยนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช ),(สมัยนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ), (สมัยนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2550 กรรมการและกรรมการที่เป็นอิสระ การประปานครหลวง
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 56 (สมัยนายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2548 กรรมการ ธนาคารออมสิน
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 55 (สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร )
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2547 กรรมการ ธนาคารออมสิน
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54 (สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2546 กรรมการ ธนาคารออมสิน
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 54 (สมัยนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

ปี : พ.ศ.2542 กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดปี 53 (สมัยนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย)
ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Law University of Pennsylvania,U.S.A.
• ปริญญาโท Master of Comparative Law George Wash ington University, U.S.A.
• หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4515) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การเมืองการปกครอง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audi Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัฑิตยสภา
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง