หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 ศ. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2555 กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2551 กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 ศ. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยลอนดอน

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง