หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาง ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการ บริษัท รัชต์ภาคย์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการอิสระ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด 

 

ปี : พ.ศ.2553 คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด 

 

ปี : พ.ศ.2553 คณะกรรมการสรราหา กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด 

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไวส์ จำกัด 

 

ปี : พ.ศ.2552 กรรมการอิสระ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 คณะกรรมการสรราหา กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2552 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาง ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจและด้านจิตวิทยา(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Pine Manor College, Boston, Massachusetts, USA

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง