หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 นาย วัฒนา รัตนวิจิตร

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 5 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2555 ประธานกรรมการ คณะที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2546 ประธานกรรมการ คณะที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ

 

ปี : พ.ศ.2544 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ1 นาย วัฒนา รัตนวิจิตร

สถานที่ติดต่อ:

51 ซอยพระนาง (ราชวิถี 4) ถนนราชวิถี ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 1040
โทร.0246-3145


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต (ธรรมศาสตร์และการเมือง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (สหรัฐฯ)

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง