หน้าแรก > ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคล

1 รศ.ดร. สมบัติ นพรัก

สถานที่ติดต่อ:
ทั้งหมด 2 ตำแหน่ง


 

ปี : พ.ศ.2554 กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา คุรุสภา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ปี : พ.ศ.2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุรุสภา

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นๆ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร1 รศ.ดร. สมบัติ นพรัก

สถานที่ติดต่อ:

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์


 

การศึกษา :

• ปริญญาตรี กศ.บ.(อังกฤษ – ไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
• ปริญญาโท M.Ed.(Educ.Adm.) The Maharaja Sayajirao University of Baroda,India
• ปริญญาเอก Ph.D.(Education) The Maharaja Sayajirao University of Baroda,India

 

ข้อมูลการทำงาน
ทั้งหมด 0 ตำแหน่ง