หน้าแรก > ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลสมาชิกวุฒิสภา

1 นาย วิบูลย์ คูหิรัญ

สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-เอกชน

วันเข้ารับตำแหน่ง: วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ:
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

การศึกษา :
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MASTER OF SCIENCE (ELECTRICAL ENGINEERING) ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY : CHICAGO

1 นาย วิบูลย์ คูหิรัญ

 

 

 

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

• สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา-เอกชนเมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554

ข้อมูลการทำงานในสภา( การเข้าประชุม)
    

--ไม่พบข้อมูล--

กรรมาธิการ

• กรรมาธิการการสาธารณสุข พ.ศ.2554
• กรรมาธิการการพลังงาน พ.ศ.2554
 

 

1 นาย วิบูลย์ คูหิรัญ