เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย :: Thailand Political Database

1

ส.ส. ของคุณได้ใช้สิทธิโหวตผ่านกฎหมายเพื่อคุณ หรือเพื่อใคร ?

หรือ
 

 

10 พรบ.ล่าสุด

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 ใน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557

ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... .

1ผลการลงมติ

วาระที่1 ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 ใน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557

.

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557